0512 51 01 50
Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team van De Meander, een aantal jaarlijkse activiteiten en festiviteiten, zoals de schoolreisjes, het boekenweekproject, het Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de voorleesweken, het pleinfeest, de open dag Brede School en de avondvierdaagse.

Daarnaast fungeert de oudervereniging als 'klankbord' voor de ouders/verzorgers van de kinderen. Vragen, opmerkingen, suggesties kunnen via de oudervereniging aan het team, de directie en aan de medezeggenschapsraad worden doorgegeven.

Voor het bekostigen van de schoolreisjes en het organiseren van de verschillende activiteiten, vraagt de oudervereniging van de ouders of verzorgers een jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,-. Dit bedrag wordt bij voorkeur automatisch in tien maandelijkse termijnen geïnd. U kunt hiervoor een machtiging regelen.

Op OBS De Meander helpen de volgende ouders ons met de jaarlijkse activiteiten en festiviteiten:

 • Voorzitter - Margreet Hoekstra
 • Penningmeester - Sabine Sluiman
 • Secretaris - Wijna de Haan
 • Lid - Marieke de Boer
 • Lid - Jeltsje Boomsma
 • Lid - Corrie Adema
 • Lid – Desiree Prins
 • Lid - Rosanne Choudhury
 • Lid - Marijke Hooijenga
 • Lid - Marieke Ytsma
 • Lid - Linda de Groot
 • Lid - Nynke Troelstra
 • Lid - Dieuwke Roorda