0512 51 01 50
Wat onderscheidt ons?

Wat onderscheidt ons?

  • De Kanjertraining staat centraal in onze school
  • De basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven zijn het fundament van ons aanbod.
  • De driehoek leerling - ouder - school is ons vertrekpunt
  • Goed digitaal onderwijs
  • Aandacht voor ontwikkelen talenten door ontdekken, ontwikkelen en onderzoeken
Wat onderscheidt ons?

Basisvakken

Op de Meander besteden we veel tijd en aandacht aan de basisvakken: lezen, schrijven, taal en rekenen.

Goed kunnen lezen vormt de basis voor het goed kunnen uitoefenen van de rest van de vakken op onze school. In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. In de groepen 3, 4 en 5 ligt het accent op het zo vlot en goed mogelijk hardop lezen, het zogenaamde technisch lezen .In de groepen 6 t/m 8 wordt het tekstbegrip en het maken van samenvattingen steeds belangrijker. We spreken dan van begrijpend en studerend lezen.

Vanaf groep 3 wordt een start gemaakt met het schrijven. In de groepen 4 t/m 6 worden de schrijfpatronen steeds vaster ingeoefend. In de groepen 7 en 8 besteden de leraren aandacht aan de ontwikkeling van een persoonlijk handschrift.

Taal is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de woordenschat, het in een correcte volgorde samenstellen van een zin, het leren luisteren, het leren schrijven van een verhaal (stellen), het leren spreken en het correct leren spellen. In de groepen 1 en 2 is taal voornamelijk gericht op leren luisteren en spreken en het uitbreiden van de woordenschat. De overige taalonderdelen komen later in de groepen 3 tot en met 8 aan bod.

Het rekenen bestaat niet alleen uit tafels leren, optel- en aftreksommen, vermenigvuldigingen, staartdelingen en breuken. De kinderen leren met name de hiervoor genoemde technieken toe te passen, door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen.

Wat onderscheidt ons?

Digitaal Onderwijs

Op De Meander leert uw kind vanaf groep 1 spelenderwijs omgaan met de computer. De computer is volledig geïntegreerd in het onderwijs aan de kinderen. De kleuters maken gerichte oefeningen op een iPad. Vanaf groep 3 werken de kinderen op een laptop, waarop zij met diverse programma’s werken.

Wat onderscheidt ons?

Plusklas

Brede School De Drait biedt voor kinderen met een bovengemiddelde intelligentie de plusklas aan. Deze groep kinderen, vanaf groep 3, krijgen een specifiek programma, gericht op leren leren, leren denken en leren leven. Er wordt gewerkt met het activeren van de hogere denkstrategieën uit de taxonomie van Bloom (analyseren, evalueren en creëren), het ontwikkelen van executieve functies zoals plannen, organiseren, doorzetten, (zelf)reflectie, doelgericht gedrag, omgaan met perfectie/faalangst en samenwerken.